Sofia - Praha, 4 osoby, jeden směr

1234567
vyberte cestu
Sofia
BV 7:00BV 7:00BV 7:30BV 7:30
Vidin||12:1612:16
MBV 13:00MBV 13:00
Ruse13:3113:31||
MBV 14:15MBV 14:15
Bucuresti Nord17:1717:17||
IRN 18:15IRN 21:00
Craiova|0:3816:0616:06
IRN 16:25IRN 16:25
Arad4:429:020:400:40
IRN 1:27IRN 1:27
Szolnok7:2811:273:333:33
IR 12:15
Budapest Keleti8:50|5:405:40
9:40
Budapest Kelenföld||5:555:54
Metro 6:10
Budapest Nyugati10:4013:34|6:40
EC 11:30EC 15:30EC 7:30
Wien Hbf||8:21|
RJ 9:10
Bratislava hl.st.13:5817:58|9:58
Brno hl.n.15:3919:3910:3911:39
Pardubice hl.n.17:1221:1212:1213:12
Praha hl.n.18:1322:1113:1114:11
Sofia7:00BV
Ruse13:3114:15MBV
Bucuresti Nord17:1718:15IRN
Budapest Keleti8:509:40
Budapest Nyugati10:4011:30EC
Praha hl.n.18:13
12345671943 Kč
Sofia7:00BV
Ruse13:3114:15MBV
Bucuresti Nord17:1721:00IRN
Szolnok11:2712:15IR
Budapest Nyugati13:3415:30EC
Praha hl.n.22:11
12345671990 Kč
Sofia7:30BV
Vidin12:1613:00MBV
Craiova16:0616:25IRN
Arad0:401:27IRN
Wien Hbf8:219:10RJ
Praha hl.n.13:11
12345671994 Kč
Sofia7:30BV
Vidin12:1613:00MBV
Craiova16:0616:25IRN
Arad0:401:27IRN
Budapest Kelenföld5:546:10Metro
Budapest Nyugati6:407:30EC
Praha hl.n.14:11
12345671887 Kč